ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ  - II  СРОК НА УЧЕБНАТА  2017 / 2018 г.