ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ  - II  СРОК НА УЧЕБНАТА  2018 / 2019 г.