История

Н А Ч А Л О Т О   И   79   Г О Д И Н И   П О - К Ъ С Н О

 

         Училище ''Св. Климент Охридски'' чества своя 79 годишен юбилей през м. ноември 2018 година.

        Седемдесет и пет години са белег на житейска зрялост и натрупан опит. Нашата история доказва, че те могат да бъдат начало на дълъг път и трайно присъствие в обществения живот на град Ямбол.
        Проучване на факти, издирване на исторически документи и материали, свързани с бележитата годишнина ни отвеждат през далечните 40- те години на XX в, когато се поставя началото на нова образователна институция в района.
        През лятото на 1937 год. е направена първа копка на нова училищна сграда в североизточната част на гр. Ямбол, в района на т.н. Търновска махала, когато кмет на града е Стоян Митев.
        На 27 ноември 1939 г. околийски училищен инспектор Аспарух Крачев одобрява решението на педагогическия съвет - новата народна прогимназия да носи името на големия български книжовник Свети Климент Охридски /снимка 1/. Името на светеца е грижливо обмислено и съхранява в себе си скрит смисъл – да канонизира книжовността през годините и да бъде мерило за изискванията на бъдещето.
 


/снимка 1/
 

На 8.12. (25.11.) 1939 г. е тържествено връчено и осветено знамето на училището, а този ден влиза в училищната история като първи патронен празник /снимка 2 и 3/.
 


/снимка 2/
 

/снимка 3/
 

        За пръв директор е назначен Цанко Христов /снимка 4/ – високообразована личност, с широка култура и обществена ангажираност, участник във Втората световна война. Направеният избор на икона на патрона-светец е дело на учителя Иван Бояджиев. Тя предопределя пътя и съдбата на училището за десетилетия напред… Това са събитията, засвидетелствали първата година от летописа на училището.
 


/снимка 4/
 

        Отначало се обособяват 6 паралелки – по две в I, II и III клас, при пълняемост 48-50 ученика и двусменен режим на обучение. Изучават се предметите български език, аритметика, история, география, естествознание и краснопис.
        През 50-те год. на XX в. в училище се зараждат значими граждански структури, които утвърждават облика му на престижна обществена институция в града. През 1940 г. е изграден родитело-учителски комитет и социален фонд ''Бедни ученици''. Активно работи дружеството ''Червен кръст'', материално подпомагащо деца на участници във Втората световна война. Трайно присъствие в живота на училището отбелязва и "Съюзът на художниците", чиято традиция днес наследяват училищните паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство. Първите членове на Съюза на художниците в града стават доайени в развитието на творческата дейност на днешното училище.

        Вторият етап от изграждането на училищната сграда се извършва в края на 40-те години, с предоставени средства от Община Ямбол и Министерството на Народната просвета /снимка 5/.
 


/снимка 5/
 

        През 50-те год. на XX в. в обществения живот на страната и региона се наблюдават два успоредно протичащи процеса – увеличаващата се миграция от селото към града и масов стремеж към получаване на основно и средно образование.
        Така в периода 1951-1959 г. в сградата се настанява Първа мъжка гимназия и училището работи като Първо средно смесено училище ''Свети Климент Охридски'' I – XI клас. Оттогава водят началото си първите кабинети по химия, физика и биология. След 1959 г. поради нарасналия брой ученици е взето решение, горният курс на обучение да се осъществява в друга сграда и училището остава да съществува като основно - I -VIII клас.
        Третият етап от строителството на училището завършва през 1963 г. и като цялостна визия то придобива съвременния си вид /снимка 6/.
 


/снимка 6/
 

        През 1986/87 год. училищното ръководство и учителският колектив, със съдействието на Община Ямбол, успяват да инсталират парно отопление в сградата. След нейната газификация, десет години по-късно, осезаемо се подобряват битовият комфорт и условията на труд и учене /снимка 7/.
 


/снимка 7/
 

        След 1989 год. са разкрити паралелки с разширено обучение по изобразително изкуство и хореография от I – VIII клас. Осъщественото образователно новаторство по естествен път отговаря на творческата потребност от това в района. Пионерите в тази дейност - преподавателите по изобразително изкуство са хора духовни, с ярка обществена ангажираност, автори на самостоятелни изложби и участници в национални конкурси. Следвайки традицията на своите предшественици, учителите-художници и творци, изписват стената в централното фоайе с лика на светеца Климент, създават множество тематични стенописи пред художествените ателиета, а през 1995 год. лично даряват авторска икона на светеца, в църквата "Св.Кл.Охридски'" в гр.Охрид.
        В края на XX в. у-ще "Св.Кл.Охридски'" се обособява като образователен център на творческа дейност в района. Интересът е огромен и към него се стичат много талантливи деца. Това налага нуждата от модернизация на материалната база. Строи се нов физкултурен салон /1993 год./, преустройва се училищният стол, създава се база за младите художници – ателиета по графика, пластика, живопис, компютърни зали.
        Навлизането на новите съвременни технологии в образованието през 80-те и 90-те год. на XX в. налага разкриване на паралелки с компютърно и чуждо-езиково обучение и залагане на широка образователна интеграция между тях. Училищната политика изцяло е насочена към интеграцията на обучение в тази посока и интензивно овладяване на знания, умения и развитие на компетенции по информатика и информационни технологии. Водеща тенденция е образователната политика на училището да следва изискванията на модерното образование и удоволетворява учениковите потребности.
        През 2003/2005 год. под патронажа на МТСП /Министерство на труда и социалната политика/ и община Ямбол, чрез проекта ''Красива България'' и широка дарителска кампания в училището се извършва мащабна ремонтна дейност. Така то става първата изцяло модернизирана по европейски стандарт учебна сграда в града.
        Материалната база – като визия и функционалност е съобразена и отговаря на съвременните европейски стандарти. Олекотен дизайн и елегантен стил се налагат при обзавеждане на класните стаи на подготвителните групи, начален и среден курс на обучение. Изцяло обновени са кабинетите по информатика, информационни технологии, чуждо-езиково обучение. Достиженията и интеграцията на новите технологии с изобразителното изкуство са предпоставка за развитие на индивидуалност и творческа креативност на нашите ученици. Дългогодишните усилия на всички – ръководство, учители, ученици и родители, насочени към изграждане на едно модерно и съвременно училище, се овенчаха със заслужен успех.
        Със Заповед РД -14-26 / 24.IV.2009 година, обнародвана в ДВ бр. 37 /19.05.2009 год., считано от 01.09.2009 година, ОУ ''Св. Кл.Охридски'' е преобразувано в СОУ "Св.Кл. Охридски" с ученици до дванадесети клас /снимка 8/.
 


/снимка 8/
 

        Днес в СУ "Св.Климент Охридски" се обучават 1025 ученици, разпределени в 41 паралелки. На ниво начален и прогимназиален етап се предлага Разширено изучаване на изобразително изкуство, Разширено изучаване на хореография, Ранно чуждоезиково обучение по английски език и Ранно компютърно обучение по информационни технологии /снимка 9/.
 


/снимка 9/
 

        От учебната 2009-2010 година в гимназиалния етап в училището има сформирани паралелки с профил "ИЗКУСТВА" - изобразително изкуство с математика, информационни технологии и интензивно изучаване на английски език и паралелки с профил "ТЕХНОЛОГИЧЕН" - информационни технологии с математика, география и икономика, с интензивно изучаване на английски език. Предлага се и профил «ИЗКУСТВА» - хореография с информационни технологии с география и икономика, с интензивно изучаване на английски език.

        От м. февруари 2011 г. към сдружение "Училищно настоятелство на СОУ "Св.Кл.Охридски", гр. Ямбол е открит и функционира ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (Лицензия № 201012883/11.02.2011 г., издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България).

        Тъй като СУ "Св. Климент Охридски" е с над двадесетгодишен опит в обучението по Изобразително изкуство и Информационни технологии, в Центърът за професионално обучение към УН специалностите са свързани с компютърът като професионален инструмент и дизайнът (профил "Изобразителното изкуство") във всичките му съвременни форми на проявление като бъдеща професия за успешна реализация на младия човек.

        Разбира се, в профил "Технологичен" са застъпени типичните за него специалности като "Бизнес-администрация", "Административно обслужване", "Програмно осигуряване" и "Оператор на компютър".

        Центърът за професионално обучение дава възможност за придобиване на професия по следните съвременни специалности:

1. Професия "Компютърен аниматор", специалност "Компютърна анимация".
2. Професия "Компютърен график", специалност "Компютърна графика".
3. Професия "Графичен дизайнер", специалност "Графичен дизайн".
4. Професия "Дизайнер", специалност "Интериорен дизайн".
5. Професия "Офис-мениджър", специалност "Бизнес-администрация".
6. Професия "Офис-секретар", специалност "Административно обслужване".
7. Професия " Програмист", специалност "Програмно осигуряване".
8. Професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване".