За Вас, родители!

РЕД

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

І. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

      А. Заявяване на желание – до 27.06.2016 г.

            1. Заявление по образец от родител (настойник) до директора на училището.

            2. Копие от акт за раждане на детето.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 18.00 часа на 3 етаж в стая 302.

       Б. Записване:

1.  Удостоверение за завършен начален етап (с оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на един ученик в повече от едно училище и заемане на места за дълъг период от време едновременно в няколко училища, записването ще става само с оригинала на удостоверението за завършен начален етап ).

2.  Здравен картон (за учениците, завършили IV-ти клас в друго учебно заведение).

3.  Удостоверение за преместване от училището, където ученикът е завършил четвърти клас (за учениците, завършили IV-ти клас в друго учебно заведение).

 

ІІ. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

1. В срок до 27.06.2016 година се приемат заявления за записване и копие от акта за раждане на детето.

2. Първо класиране и записване на приетите ученици след първо класиране – до 28.06.2016 г.

3. Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационно табло и в сайта на училището.

4. Първа родителска среща - 07.09.2016 г. от 18.30 часа.

III. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

През учебната 2016/2017 година в СУ „Свети Климент Охридски”, град Ямбол ще бъдат приети ученици в следните четири паралелки:

  1. Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, български език и литература и математика.
  2. Паралелка с разширена подготовка по математика, информационни технологии и български език и литература.
  3. Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика.
  4. Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика.

 

 1 Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, български език и литература и математика.

 Учениците изучават:

- Избираеми часове – Изобразително изкуство                - 1 час;

- Избираеми часове – Математика                                     - 1 час;

- Избираеми часове – Български език и литература         - 0.5 часа;

- Факултативни часове – Изобразително изкуство           - 2 часа;

- Факултативни часове – Български език и литература   - 0.5 часа;

- Факултативни часове – Дейности по избор                    - 1.5 часа;

Класен ръководител: ст.учител Динка Маринова

Учител по Изобразително изкуство: ст.учител Христо Крушков

 

2. Паралелка с разширена подготовка по математика, информационни технологии и български език и литература.

 Учениците изучават:

- Избираеми часове – Български език и литература           - 1 час;

- Избираеми часове – Математика                                        - 1 час;

- Избираеми часове –  Информационни технологии          - 0.5 часа;

- Факултативни часове – Информационни технологии      - 0.5 часа;

- Факултативни часове – Предприемачество                     –  1 час;

- Факултативни часове – Дейности по избор                       - 2.5 часа;

Класен ръководител: ст.учител Румяна Георгиева

 

3.  Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика.

 Учениците изучават:

- Избираеми часове – Български език и литература      - 1 час;

- Избираеми часове – Английски език                            - 0.5 часа;

- Избираеми часове – Математика                                   - 1 час;

- Факултативни часове – Английски език                       - 0.5 часа;

- Факултативни часове – Предприемачество                  - 1 час;

- Факултативни часове – Дейности по избор                  - 2.5 часа;

Класен ръководител: ст.учител Веска Москова

 

4.  Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика.

 Учениците изучават:

- Избираеми часове – Български език и литература      - 1 час;

- Избираеми часове – Английски език                            - 0.5 часа;

- Избираеми часове – Математика                                   - 1 час;

- Факултативни часове – Английски език                       - 0.5 часа;

- Факултативни часове – Предприемачество                  - 1 час;

- Факултативни часове – Дейности по избор                  - 2.5 часа;

Класен ръководител: ст.учител Мариана Симеонова

 

Дейности по избор за факултативните учебни часове за учениците от пети клас:

1. Клуб по български език и литература

2. Клуб по математика

3. Клуб "Приятели на света"

4. Клуб "Краезнание и етнография"

5. Клуб "Информационни технологии"

6. Школа по английски език

7. Литературен клуб "Пегас"

8. Школа по изобразително изкуство

9. Вокална група

10. Школа за народни, модерни и латиноамерикански танци

11. Секции по баскетбол, лека атлетика, волейбол, футбол, тенис на маса

14. Карате клуб

...................................................................................................................................

  •    За желаещите родители е осигурено целодневно обучение на учениците вполуинтернатна група, в която часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт се провеждат в самостоятелен блок, в обратната на задължителната подготовка смяна. Заниманията се провеждат в оборудвани занимални с аудио и видео системи, заниманията по интереси в хореографската зала, физкултурения салон, кабинет по ИТ, музикален кабинет.
  •    Обучението се организира в кабинети, оборудвани с мултимедийни системи, осигуряващи прилагането на електронни учебници и други дидактически и нагледни материали.
  •    Обучението по Информационни технологии се реализира от квалифицирани учители в мултимедийни кабинети, оборудвани с интерактвни дъски и осигурен достъп до Интернет и работа по проекти.
  •    Учениците могат да ползват организираният от училището транспорт, съобразен с местоживеенето.
  •    В училището се подготвя и предлага топла закуска и обяд.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 046/66 40 95 И 046/66 12 76