СУ”Св. Климент Охридски " ВИ ПРЕДЛАГА за учебната 2016 / 2017 година в ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ и РЕД

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

І. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В  І  КЛАС

1. Деца, подлежащи на задължително обучение в близост до училището с навършени 7 години към 31.12.2016 година.

2. Деца, които имат братя и сестри, обучаващи се в училището.

3. Деца, които се обучават в подготвителните групи на СУ ”Св. Климент Охридски".

4. Деца със СОП след издадено становище на РУО - Ямбол.

5. Деца на работещи в СУ ”Св. Климент Охридски ".

6. Деца от други райони по входящ номер.

 

 ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

      А. ЗАЯВЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЕ – ДО 30.05.2016 Г.

            1. Заявление по образец от родител (настойник) до директора на училището.

            2. Копие от акт за раждане на детето.

      Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 18.00 часа на 3 етаж в стая 302.

       Б. ЗАПИСВАНЕ:

            1. Удостоверение за завършена подготвителна група или клас (с оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на едно дете в повече от едно училище и заемане на места за дълъг период от време едновременно в няколко училища, записването да става само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителния клас).

            2. Декларация на родителя, ако детето не е посещавало детска градина.

 

ІІІ. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

1.  В срок до 30.05.2016  година да се подават заявления за записване и копие от акта за раждане на детето.

2.  Първо класиране – до 01.06.2016 г.

3.  От  02.06.2016 г. до 15.06.2016 г. включително се извършва записване на приетите деца в І клас  /с оригинални удостоверения за завършена подготвителна група/.

4.  След 15.06.2016 г.  записване в І клас се извършва само при наличие на свободни места, които се обявяват на 16.06.2016 г. в 18.00 часа в СУ ”Св. Климент Охридски ".

5.  Първа родителска среща - 13.05.2016 г. от 18.30 часа.

6. Втора родителска среща – 08.09.2016 година от 18,30 часа.

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ

 • Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 до 18.00 на 2 етаж в стая 202.
 • Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло и в сайта на училището.
 •  При наличие на повече от 110 кандидати, се прилагат изброените критерии и се изнасят списъци с приетите ученици и резерви от чакащи.

 

V. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

През учебната 2016/2017 година в СУ „Свети Климент Охридски”, град Ямбол ще бъдат приети ученици в следните четири паралелки:

 1. Паралелка с разширена подготовка по изобразително изкуство, английски език и български език и литература.
 2. Паралелка с разширена подготовка по английски език, математика и компютърно моделиране.
 3. Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика.
 4. Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и компютърно моделиране.

 

1. Паралелка разширена подготовка по изобразително изкуство, английски език и български език и литература.

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Изобразително изкуство        - 1 час;

- Избираеми часове – Български език и литература - 1 час;

- Избираеми часове – Английски език                       - 1 час;

- Факултативни часове - Изобразително изкуство    - 1 час;

- Факултативни часове – Математика                        - 1 час;

- Факултативни часове – Компютърно моделиране - 1 час;

- Факултативни часове – Предприемачество         – 0.5 часа.

 

Класен ръководител: ст. учител в начален етап - Радка Пенева

Учител по Изобразително изкуство: ст. учител Анастасия Крушкова

 

2. Паралелка с разширена подготовка по английски език, математика и компютърно моделиране.

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Английски език                            - 1 час;

- Избираеми часове – Математика                                   - 1 час;

- Избираеми часове – Компютърно моделиране            - 1 час;

- Факултативни часове – Български език и литература - 1 час;

- Факултативни часове – Предприемачество                –  1 час.

 

Класен ръководител: ст. учител в начален етап - Илияна Бившева

 

3. Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и математика.

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Български език и литература       - 1 час;

- Избираеми часове – Английски език                            - 1 час;

- Избираеми часове – Математика                                 - 1 час;

- Факултативни часове – Компютърно моделиране        - 1 час;

- Факултативни часове – Предприемачество                -   1 час.

 

Класен ръководител: ст. учител в начален етап - Стефка Димитрова

 

4. Паралелка с разширена подготовка по български език и литература, английски език и компютърно моделиране.

Учениците изучават:

- Избираеми часове – Български език и литература  - 1 час;

- Избираеми часове – Английски език                       - 1 час;

- Избираеми часове – Компютърно моделиране       - 1 час;

- Факултативни часове – Математика                        - 1 час;

- Факултативни часове – Предприемачество            – 1 час.

 

Класен ръководител: ст. учител в начален етап – Динка Христова

......................................................................................................................................

 •   За желаещите родители е осигурено целодневно обучение на учениците в полуинтернатни групи, в които часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт се провеждат в самостоятелен блок, в обратната на задължителната подготовка смяна. Заниманията се провеждат в оборудвани занимални с аудио и видео системи, заниманията по интереси и организиран отдих и спорт - в хореографската зала, физкултурения салон, кабинет по ИТ, музикален кабинет.
 •    Обучението в начален етап се организира в класни стаи оборудвани с мултимедийни системи, осигуряващи прилагането на електронни учебници и други дидактически и нагледни материали.
 •    Обучението по Информационни технологии се реализира от квалифицирани учители в мултимедиен кабинет, оборудван с интерактвна дъска и осигурен достъп до Интернет.
 •    Обучението по Английски език се провежда в чуждоезиков кабинет обзаведен с мултимедийни, аудио и видео системи.
 •    Учениците могат да ползват организираният от училището транспорт, съобразен с местоживеенето им.
 •    В училището се подготвя и предлага топла закуска и обяд при значително поевтиняване.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  046/66 40 95  И   046/66 12 76