Съобщения

Популяризиране Рейтинговата система на висшите училища в Република България

     Във връзка с възможността за кариерно ориентиране и избор на висше училище, както и за популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България: